Position paper tegen verplaatsing voetbalvelden

De vereniging “Het Maldens Goed” 

Wie zijn wij? Wij zijn de vereniging Het Malden Goed. Wij willen graag betrokken worden op en inspraak hebben in de eventuele ontwikkelingen in onze eigen leefomgeving, zowel als gesprekspartner als medebeheerder. Voor verdere informatie zie ook www.maldensgoed.nl. 

Aanleiding 

Het college van B en W van de gemeente Heumen is van plan om de voetbalvelden van Sv Juliana ‘31 te verplaatsen naar de percelen gelegen naast de Jufferstraat en de Hatertseweg in Malden. Dit voornemen stuit op veel bezwaren van de omwonenden. Naast de overlast die sportvelden met zich meebrengt, is het verplaatsen van de sportvelden naar de Kop van Malden strijdig met veel eerdere initiatieven en besluiten en zal het de fauna in het gebied ernstig verstoren. 

Onze belangrijkste bezwaren 

Natuur en ecologische ontwikkeling 

Het voornemen is strijdig met beleid en afspraken uit het verleden rondom de natuurontwikkeling: 

• In het Coalitieakkoord van de gemeente uit 2022 is afgesproken dat er een onderzoek gaat plaatsvinden naar ecologische stadslandbouw in de Kop van Malden naar aanleiding van de motie die in december 2021 unaniem is aangenomen door de gemeenteraad; 

• In 2019 is een dassentunnel aangelegd om de ecologische verbindingszone (tussen Heumensoord en de Hatertse Vennen) te versterken. De beoogde locatie voor de voetbalvelden ligt midden in dit gebied; 

• Licht en geluid van het beoogde sportcomplex zal het leven van de dassen en vele andere diersoorten ernstig verstoren dat geeft de Stichting Das & Boom (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) ook aan; 

• Op 2 februari 2022 heeft de gemeente Nijmegen uitgesproken dat de Kop van Malden een groene buffer vormt in de groene metropoolregio. Hierbij ligt de nadruk op het openhouden van het gebied, biodiversiteit en een mix van diverse ecologische activiteiten. Dit is ook opgenomen in de verstedelijkingsstrategie van de Groene Metropoolregio; 

• De Wet Natuurbescherming geeft in beginsel geen ruimte voor een sportcomplex. Hiervoor moet de provincie akkoord geven. In beginsel past het voornemen dus niet binnen deze wet; 

• Het Landgoed Het Hoog investeert fors in de ontwikkeling van de natuur. Het beoogde sportcomplex grenst aan dit landgoed. Licht en geluid zullen de natuur hier ernstig verstoren. 

o Landgoed Het Hoog is door de gemeente altijd gepresenteerd als een mooie toevoeging op de ecologische verbindingszone. De bouw van zes huizen op dit landgoed is gecompenseerd door de toevoeging van veel natuur en rust in dit gebied. 

Overlast omwonenden 

• Licht: Volgens de algemene richtlijnen van Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde is lichthinder verboden tussen 23.00 en 07.00. Dat betekent dat buiten deze tijden de lichten bij de voetbalvelden zullen mogen branden, wat het woongenot van de omwonenden ernstig verstoort; 

• Geluid: De norm van minimaal 50 meter tussen het complex en de bestaande woningen is niet haalbaar. De woningen ten noorden van het complex, aan de Jufferstraat, worden niet genoemd in het onderzoek van SWECO. Deze liggen ruim binnen de 50 meter-grens. 

• Verkeer De verkeersdrukte zal zeker enorm toenemen met alle overlast van dien. Het was al heel duidelijk toen de priklocatie (ook zonder enig overleg) geplaatst werd op deze locatie dat dit een enorme impact had op de verkeersoverlast. 

• De bewoners van met name de noordelijke kant van het gebied, ervaren op dit moment ook al regelmatig (geluids)hinder van de activiteiten (sport, borrels én feesten) op de sportvelden van Union. 

Besluitvorming 

• De omwonenden hoorden van het voorgenomen besluit van het college van B en W via de media. De communicatie vanuit de gemeente Heumen kwam pas later; 

• De informatieavond voor omwonenden verliep rommelig en gaf weinig antwoorden; 

• Het huidige bestemmingsplan voorziet niet in sportvelden op deze locatie. 

• Er is onderzoek gedaan naar vier mogelijke locaties, terwijl er zeven waren. Het is onduidelijk waarom de andere drie locaties af zijn gevallen; 

• Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursoptie, aan de Looistraat, in alle opzichten het meest geschikt is, zowel qua natuur, qua besluiten uit het verleden als qua doorlooptijd. Toch wordt gekozen voor een andere optie; 

o Het belangrijkste argument hierbij is de ontsluiting via de brug over het Maas-Waalkanaal. De huidige (inrichting van de) brug is volgens onderzoek van het college niet veilig, waardoor een nieuwe (fiets)brug gerealiseerd wou moeten worden. Daarmee lijkt het realiseren van een veilige fietsverbinding over het kanaal geheel toegewezen te worden aan het verplaatsen van de sportvelden. Maar als er 735 woningen worden gebouwd, zal de ontsluiting richting Dukenburg (en de snelweg) sowieso via die brug verlopen. Wij zijn benieuwd naar de feitelijke onderbouwing voor de ontsluiting van de nieuwe wijk; 

o Het argument dat een relatief eenvoudige aanpassing van de brug met bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer/ gereguleerd met een verkeerslicht en brede fietspaden niet kan, omdat men door rood licht zal gaan rijden, is op zijn zachts gezegd merkwaardig. Het is niet duidelijk wat de visie van het college is in het groter perspectief. Met alle aankomende ruimtelijke ontwikkelingen zal integraal gekeken moeten worden naar het gehele verkeerssysteem in de directe omgeving en niet alleen vanuit het verplaatsen van de sportvelden. De 735 woningen zullen mogelijk meer sluipverkeer genereren richting Heumen (Looistraat), de Westerkanaaldijk en Blankenbergseweg en de Hatertseweg. Wellicht is het ‘knijpen’ van gemotoriseerd (vracht)verkeer op de Hoge brug vanuit een breder perspectief zelfs wenselijk om dit tegen te gaan, waardoor de verkeersruimte op de brug efficiënter vormgegeven kan worden met een verbetering voor het fietsverkeer. 

o Er worden aannames gedaan, maar er is niet onderzocht welke andere mogelijke alternatieven / aanpassingen mogelijk zijn en wat deze alternatieven van de nieuwe wijk naar de Looistraat zouden kosten. 

• Sv Juliana ‘31 heeft mee mogen denken en een voorkeur uit mogen spreken. De omwonenden van het beoogde sportcomplex zijn totaal niet betrokken noch gekend in het besluitvormingsproces. 

Wat vragen wij? 

• Volledig inzicht in alle afwegingen en de weging van de verschillende voors- en tegens, zodat de onderbouwing van het voorstel duidelijk is; 

• De feitelijke onderbouwing voor het afvallen van de locatie aan de Looistraat; 

• Een complete kostenraming voor de ontsluiting van het sportveld via de brug én de beoogde nieuwe woonwijk (deze ontbreekt nu in het rapport van SWECO; 

• De toezegging dat wij als omwonenden de gelegenheid krijgen van de Gemeente Heumen om mee te denken en alternatieven aan te dragen voordat een besluit gaat nemen over het voorkeursrecht en de locatie keuze; 

• Dat niet alleen de belangen van SV Juliana en flora en fauna een rol spelen, maar dat ook de belangen van de omwonenden helder in kaart worden gebracht en gelijk zullen meewegen bij de besluitvorming; 

• Een tijdige, heldere en eerlijke communicatie vanuit de gemeente. 

Waar vinden wij dat alle inwoners van Heumen over geïnformeerd moeten worden? 

Wij vinden dat de inwoners van Heumen volledig inzicht moeten krijgen in de omvang van het plan. Het plan is dermate groot en duur, dat inwoners van de gemeente Heumen moeten weten wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente. We willen inzicht in de volledige begroting van het plan om woningen te bouwen op de beoogde locatie, waarbij rekening wordt gehouden met o.a.: 

• Inkomsten van de verkoop van de grond van de huidige sportvelden aan een projectontwikkelaar; 

• De overheidssubsidie die verkregen wordt voor het plan; 

• Kosten voor het aankopen van de grond voor het nieuwe beoogde sportcomplex en kosten uitkoop van de boerderij naast het complex; 

• Kosten voor het grondwerk en de aanleg van het sportcomplex; 

• Kosten voor het aankopen 7,5 hectare alternatieve grond voor natuurontwikkeling (eventueel incl een corridor daar naar toe); 

• Planschade voor omwonenden van het beoogde sportcomplex; 

• Kosten aanpassen verkeerssituatie voor de ontsluiting van de nieuwe wijk; 

• Kosten aanpassen verkeerssituatie voor de ontsluiting van het nieuwe sportpark; 

• Kosten voor het uitkopen van Morssinkhof en de sanering van de grond. 

Wat wensen wij? 

De bewoners van de locatie nabij Hatertseweg/Jufferstraat, verenigd in vereniging Het Maldens Goed (www.maldensgoed.nl), vragen de gemeenteraad om het voorgenomen besluit te verwerpen en niet in te stemmen met de mogelijke verplaatsing van de sportvelden naar de locatie Jufferstraat/Hatertseweg, maar de voorkeur uit te spreken voorde locatie aan de Looistraat. Op basis van de argumenten in dit position paper, zijn er, zowel op het gebied van natuur, als ook de voorziene overlast voor de omwonenden, eerder beleid en besluiten en een ondoorzichtig besluitvormingsproces , voldoende redenen om het voorgenomen besluit, dat aan de gemeenteraad voorgelegd gaat worden, te verwerpen